Nasze biuro

na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.

PlayZOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Szańcowej 17, 01-458 Warszawa, tel.: +48 22 122 89 33, adres e-mail: office@playzoom.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PlayZOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PLAYZOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: Szańcowa 17, 01-458 Warszawa, Polska

NIP: 7010712421

Email: office@playzoom.pl

Telefon do biura: 22 122 89 33

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 09:00 - 21:00

Sobota - Niedziela 10:00 - 16:00

Informacje o spółce

PlayZOOM Sp. z o.o., ul. Szańcowa 17, 01-458 Warszawa
NIP: 7010712421, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000692300